Openingsuren: Aarzel niet om ons te contacteren voor

Dutch English

Bezoekersvoorwaarden

Door het bezoek aan deze website, verklaart u zich akkoord met de bezoekersvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites www.dali-verzekeringen.be en www.dali-eu.com. Deze websites zijn gecreëerd en worden beheerd door DALI bvba, Hondshoek 8, 2820 Bonheiden.

Deze disclaimer kan door DALI worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.

1. Privacy

DALI bvba hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

DALI bvba geeft u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling van de toepassing.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden U kan steeds toegang vragen tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
  • U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met DALI bvba via hvanhool@dali-verzekeringen.be.
  • DALI bvba treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

2. Vertrouwelijkheid

DALI bvba hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat DALI bvba de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

3. Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie, software, produkten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden kunnen onvolkomendheden van allerlei aard bevatten.

DALI bvba staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Voor alle inhoudelijke opmerkingen omtrent de informatie die u op deze site wordt aangeboden kan u terecht op volgend e-mail adres : hvanhool@dali-verzekeringen.be

Ook suggesties ter verbetering van het gebruiksgemak van deze site kan u melden via voornoemd e-mail adres.

De inlichtingen die verstrekt worden via de website kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als het aanbieden voor aan- of verkoop van verzekeringsprodukten. Voor verdere inlichtingen en een gepersonaliseerd aanbod kunt u met DALI bvba contact opnemen.

DALI bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als ook niet voor gevolgschade die zou ontstaan naar aanleiding van of door het gebruik, het misbruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze websites. Dit met inbegrip van de ter beschikking gestelde informatie. Aldus is DALI bvba niet aansprakelijk zonder beperking (zoals voor, doch niet beperkt tot : verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op uw computersysteem, of van apparatuur). Zelfs al werd DALI uitdrukkelijk op de hoogte gebracht over de mogelijkheid van deze schade. Als bezoeker van deze website stemt u in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

4. Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. DALI bvba heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door DALI bvba houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

5. Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat DALI bvba hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

6. Links naar de DALI site

Het aanleggen van hyperlinks naar de websites www.daliverzekeringen.be of www.dali-eu.com is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DALI bvba. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

7. Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker van deze website erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat alle onderdelen ervan beschermd zijn onder intellectuele eigendomsrechten (zoals, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, het octrooirecht en het merkenrecht) en exclusief eigendom zijn van DALI bvba. De bezoeker van deze website verkrijgt enkel een niet-exclusief recht om deze voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Elk ander gebruik van deze website en al haar onderdelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de DALI bvba, waaronder, o.m., het kopiëren (op eender welke wijze en drager), het maken van afgeleide werken, het verkopen, verhuren of aanpassen van deze website en al haar onderdelen, is uitdrukkelijk verboden.

8. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze websites met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.