Openingsuren: Aarzel niet om ons te contacteren voor

Dutch English

1. Wetgeving

De wetgeving m.b.t. Twin Peaks II beoogt de uitbreiding van het door het FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) uitgeoefende toezicht op de verzekeringssector en introduceert de MiFID-gedragsregels, met het oog op de bescherming van de consument.

DALI grijpt alle tools en wetgeving aan ten voordele van haar klanten met als resultaat een sterkere service en een beter gestructureerde communicatie.

Doel van Twin Peaks II:

De makelaar moet steeds beogen om :

 • de belangen van haar cliënten op een loyale, billijke en professionele wijze te behartigen–> DALI voorziet een belangenconflictenbeleid
 • haar cliënten zo goed mogelijk te identificeren om ook de noden en de wensen te kunnen formuleren–> DALI geeft de nodige aandacht aan de identificatieplicht en werkt met nauwkeurige behoeftenanalyses
 • de verzekeringsnemer op een correcte, duidelijke en niet-misleidende wijze te informeren–> DALI ziet de zorgplicht als een hoofdtaak van haar beroep en informeert grondig over de inhoud van de polissen en de verschilpunten op de markt, om vervolgens een keuze te maken die aansluit bij de behoeftenanalyse op maat van de klant

2. Belangenconflictenbeleid

a) Wat is een belangenconflict ?

Een belangenconflict houdt een conflict in tussen de belangen van de dienstverlener – de makelaar – en de belangen van de cliënt, waarbij de makelaar belangen heeft als privé- of als rechtspersoon, die de manier waarop hij zijn plichten nakomt en zijn verantwoordelijkheden uitoefent, onrechtmatig zouden kunnen beïnvloeden.

b) Welke situaties kunnen aanleiding geven tot belangenconflicten ?

 • Persoonlijke relaties hebben die het objectief handelen in de weg staan
 • Een ander belang dan het resultaat van de dienst – bijvoorbeeld het behalen van een incentive
 • Een financieel of ander voordeel voor de makelaar door de keuze voor een specifieke verzekeraar
 • Goede relaties met een verzekeraar die in het gedrang kunnen komen bij de verplaatsing van een polis voor optimale voordelen voor de cliënt
 • Goede relaties met een verzekeraar die in het gedrang kunnen komen bij een doorgedreven belangenverdediging van de cliënt bij een schaderegeling

c) Hoe wapent DALI zich tegen deze belangenconflicten ?

DALI handelt in volledige onafhankelijkheid dankzij haar rechtsstructuur. DALI heeft geen enkel aandeel bij geen enkele verzekeraar en ook niet omgekeerd.

Indien DALI geen volledige zekerheid kan hebben om in alle onafhankelijkheid te kunnen handelen, zal DALI zich van elke dienstverstrekking onthouden.

Indien het belangenconflict zich voordoet tijdens een handeling, dan zal DALI zijn cliënt op de hoogte brengen van de algemene aard en/of de bronnen van belangenconflicten. Verder is DALI lid van een beroepsvereniging het FVF waarbij zij deze situaties kan melden. Situaties die binnen dit domein zich voordoen worden door DALI opgelijst om actief mee te werken aan een onafhankelijke dienstverstrekking ten voordele van de verzekeringsnemer.

Transparantie door objectieve en gepaste informatie is bij DALI een centrale waarde. Deze werkwijze stuurt automatisch in de richting van gefundeerd advies in het belang van de cliënt. Verder richt DALI zich op de ruime verzekeringsmarkt in het voordeel van de cliënt.

3. Vergoedingen

Als makelaar verlenen wij volgende activiteiten in het kader van verzekeringen :

a) Voor de realisatie van een nieuwe polis

b) Schade

De vergoeding voor al deze handelingen zit vervat in de verzekeringspremie, tenzij op voorhand anders is overeengekomen.

Voor schaderegelingen en polisaanpassingen wordt niets aangerekend.

4. Aangeboden producten

De aangeboden producten zijn opgelijst volgens de indeling in takken zoals opgesteld door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

 • 1a    – Ongevallen behalve arbeidsongevallen: forfaitaire uitkeringen, schadeloosstellingen en combinaties daarvan. Vervoerde personen.
 • 1b    – Arbeidsongevallen
 • 2    – Ziekte: forfaitaire uitkeringen, schadeloosstellingen en combinaties daarvan; afhankelijkheidsverzekering.
 • 3    – Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel. Alle schade toegebracht aan: motorrijtuigen, voertuigen zonder motor.
 • 7    – Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen. Alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel.
 • 8    – Brand en natuurevenementen. Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer deze zijn veroorzaakt door : brand, ontploffing, storm, natuurevenementen met uitzondering van hagel en vorst, kernenergie, aardverzakking.
 • 9    – Andere schade aan goederen. Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die schade veroorzaakt is door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet reeds sub 8 begrepen evenementen, zoals diefstal.
 • 10    – Burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen.
 • 10a – verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
 • 10b – verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder
 • 13    – Algemene B.A. Alle overige niet reeds onder de nrs. 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid.
 • 14    – Krediet:
  • algemene insolventie;
  • [exportkrediet;]
  • [verkoop op afbetaling;]
  • hypothecair krediet;
  • [landbouwkrediet].
 • 15    – Borgtocht: zowel de directe borgtocht als de indirecte borgtocht.
 • 16    – Diverse geldelijke verliezen:
  • risico van gebrek aan werk;
  • (algemeen) tekort aan ontvangsten;
  • slecht weer;
  • winstderving;
  • doorlopende hoge algemene kosten;
  • onvoorziene bedrijfsuitgaven;
  • verlies van verkoopwaarde;
  • huur- of inkomstenderving;
  • andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde;
  • niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen;
  • overige geldelijke verliezen.
 • 17    – Rechtsbijstand.
 • 18    – Hulpverlening:
  • hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden;
  • hulpverlening onder andere omstandigheden.
 • 21    – Zgn. tak 21 spaarverzekeringen. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen.
 • 22    – Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen.
 • 23    – Zgn. tak 23 spaarverzekeringen. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen.
 • 24    – De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd “permanent health insurance” (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur).
 • 25    – Tontineverrichtingen.
 • 26    – Kapitalisatieverrichtingen.
 • 27    – Beheer van collectieve pensioenfondsen.
 • 28    – De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse “Code des assurances”.
 • 29    – De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

5. Privacybeleid

Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de geldende wetgeving.

a) Verwerking van uw persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die u ons meedeelt verwerken wij strikt vertrouwelijk. Zij worden verwerkt en gebruikt enkel voor makelaarsdiensten in het kader van het dossier van de klant. in België.

b) Recht van inzage en wijziging van de persoonlijke gegevens

U heeft recht om uw klantenfiche steeds op te vragen en te laten corrigeren. In te toekomst werken wij aan een persoonlijk on-line toegang tot deze gegevens.

c) Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Indien u wenst, kunt u aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

6. Klachtenbeleid en ombudsdienst

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij ons terecht. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. + 32 2 547 58 71 – Fax + 32 2 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as).

Of voor hypothecaire kredieten bij www.ombudsfin.be